Algılanan Yönetici Desteği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın Göktepe , E. (2017). Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliliği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), 31-48.

Sorumlu Yazar: 
Esra AYDIN GÖKTEPE
Geçerlik: 

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği’nin Cronbach Alpha katsayısı 0,938 olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin Somut Destek boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 0,836, Soyut Destek boyutunun
Cronbach Alpha katsayısı 0,959 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı 0,935 olarak hesaplanmıştır.

Yöneticim, işimi iyi bir şekilde yapmam için gerekli olan her türlü ekipmanı tedarik etmek için üst
yönetime taleplerimi iletir.
Yöneticim, işletmeyi/departmanı/birimi temsil etmem için toplantı/konferans/seminerde beni görevlendirir.

Ölçekte 7 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert 1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum) gibi.
İletişim: