Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A. ve Hamamcı, Z. (2018). Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 728-743. doi: 10.17755/esosder.355515

Sorumlu Yazar: 
Ali Çekiç
Geçerlik: 

AEDÖ’nin Türk kültüründe geçerli bir ölçme aracı olup olmadığını belirlemek amacıyla çocuklarının psikolojik belirtileri nedeniyle danışma merkezlerine başvuran anne babalar ile bu birimlerden herhangi birine başvurmayan anne babaların ölçme aracından elde ettikleri puanlar karşılaştırılmıştır. Klinik ve normal grubun Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği’nden elde ettikleri puanların ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin t değerleri sonuçlarına göre etki büyüklükleri çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik alt boyutlarında mükemmel düzeyde, zayıf ebeveyn takibi alt boyutu için küçük düzeyde, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma alt boyutlarında ise, orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu da AEDÖ’nün çocukları için hastanelerin psikiyatri servisleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve okulların psikolojik danışma servislerine başvuran anne babalar ile çocukları için bu birimlerden herhangi birine başvurmayan ve bu nedenle daha olumlu ebeveyn tutum ve davranışlarına sahip oldukları düşünülen anne ve babaların olumlu ebeveyn tutum ve davranışlarına sahip anne babalardan
ayırt edebildiği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerliğinin bir kanıt olarak kabul edilebilir.

Güvenirlik: 

AEDÖ alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları .46 ile .77 arasında değişirken, toplam puana ilişkin iç tutarlılık katsayısı ise .70’ tir. İç tutarlılık katsayısı 0 ile +1 arasında değer alır ve 1’e ne kadar yakınsa güvenirliğin o oranda arttığı anlamını taşır (Can, 2014). Cronbach alfa değeri ölçek içerisindeki maddelere bağlıdır. Madde sayısının 10 dan az olması Cronbach alfa katsayısının düşük değer almasına yol açabilir (Şeker & Gençdoğan, 2014). AEDÖ’den elde edilen değerler ölçeğin Türk kültüründe anne babaların ebeveynlik rollerine ilişkin davranış kalıplarının belirlenmesinde kullanılabilecek güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

5 alt boyut ve 35 madde
Çocuklarla İlgilenme (10 m)
Olumlu Ebeveynlik (6 m)
Zayıf Ebeveyn Takibi (10 m)
Tutarsız Disiplin (6 m)
Dayakla Cezalandırma (3 m)

Derecelendirme: 
İletişim: