Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A. ve Hamamcı, Z. (2018). Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 729-744. DOI: 10.17755/esosder.355515

Sorumlu Yazar: 
Ali Çekiç
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda belirlenen KMO (0.77) değerinin yeterli uyum gösterdiği belirlenmiştir. Bartlet değeri ise (p .05) varyansların homojen olduğunu, yani dağılımın normal olduğunu göstermektedir.
AEDÖ’nin Türk kültüründe geçerli bir ölçme aracı olup olmadığını belirlemek amacıyla çocuklarının psikolojik belirtileri nedeniyle danışma merkezlerine başvuran anne babalar ile bu birimlerden herhangi birine başvurmayan anne babaların ölçme aracından elde ettikleri puanlar karşılaştırılmıştır. Gruplar karşılaştırılmadan önce geçerlik için kullanılan örneklemden elde edilen verilerin parametrik testlerin temel varsayımlarını karşılayıp karşılamadığı incelenmiştir. Bu amaçla AEDÖ’den elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmıştır. Basıklık değerleri Çİ alt boyutu için 1.79, OE alt boyutu için .07, ZET alt boyutu için .61, TD alt boyutu için .61 ve DC alt boyutu için ise .61 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık değerleri Çİ alt boyutu için -1,15, OE alt boyutu için .07-.89, ZET alt boyutu için 1,24, TD alt boyutu için .32 ve DC alt boyutu için ise-.001 olarak hesaplanmıştır.
DFA sonucu elde edilen uyum indeksleri RMSEA=.04, NFI=.79, CFI=.90 ve GFI=.85 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları .46 ile .77 arasında değişirken, toplam puana ilişkin iç tutarlılık katsayısı ise .70’ tir.

35 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: