Okul Öncesi Çocuklar için Bağımsız Öğrenme Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saraç, S., Karakelle, S. ve Whitebread, D. (2019). Okul Öncesi Çocuklar için Bağımsız Öğrenme Davranışları Ölçeği 3-5 (BÖD 3-5): Türkçe formu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 18(3), 1093-1106.

Sorumlu Yazar: 
Seda Saraç
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda 16 maddelik ölçek için tek faktörlü modelin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının test-tekrar test güvenirliği .961; iç tutarlılık katsayısı .968 olarak bulunmuştur.

Ölçek 16 madde ve tek faktörlü yapıdadır.
1m: Kendi hedeflerini ve uğraşlarını planları.
16m: Bir işle uğraşırken gidişatı izler ve gerektiğinde yardım ister.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1-4)
İletişim: