Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız,M. (2016). Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Yıldız
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği 0,97 bulunmuştur.DFA ile ölçeğin bilgi bölümü ve iki alt boyutu incelendi. DFA ile birlikte uyum
iyiliği indeksleri değerlendirildi. En sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri ölçütleri olan ki-kare, RMSEA ve SRMR açısından, iki boyutlu kuramsal modele ilişkin genel uyum katsayılarının SRMR dışında yeterli olduğu görüldü.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada ölçeğin bilgi boyutu için KR-20 iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .73’dür. Tutum boyutu için Cronbach’s alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .83 ve inanç alt boyutu için .66’dır.

Örnek Maddeler:
Eğer 15 dakikada geçmeyen bir göğüs ağrım varsa, en kısa zamanda hastaneye gitmeliyim.
Eğer kalp krizi geçirdiğimi düşünürsem, hemen hastaneye giderim.
Kalp krizi geçirdiğini düşündüğünüz biri için yardım isteyebileceğinizden ne kadar eminsiniz?

Derecelendirme: 
Tutum bölümünde yanıtlar 4’lü likert (hiç değilim- biraz eminim- oldukça eminim- çok eminim—-İnanç bölümünde de cevaplar 4’lü likert (kesinlikle katılıyorum- katılıyorum- katılmıyorum- kesinlikle katılmıyorum
İletişim: