Akut İnmeli Hastalarda Modifiye Mann Yutma Değerlendirme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Berber-Çiftçi, H. (2019). Akut inmeli hastalarda modifiye mann yutma değerlendirme testi’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hilal BERBER ÇİFTCİ
Geçerlik: 

Geçerlik, bir değerlendirme testinin ölçmek istediği durumu, amacı dışında herhangi bir durumla ilişkilendirmeden, doğru bir şekilde ölçebilme düzeyidir. Testin geçerlik derecesi, geçerlik katsayısının elde edilmesiyle yorumlanmaktadır. Geçerlik katsayısı, test sonucunda hesaplanan puanlarla testin kullanım amacı ve alanına göre saptanan kriter ya da kriterler grubu arasındaki korelasyon katsayısıdır. Korelasyon katsayısı –1.00 ile +1.00 aralığında değer almaktadır. Korelasyon katsayısının 1’e yakın olması testin ölçeyi hedeflediği duruma o kadar uygun oladuğunu göstermektedir (100). Araştırmacılar arasında geçerlik türlerinin tanımlanmasında ve terminolojisinde bir takım farklar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise geçerlik yöntemlerinden biri olan yorumsal geçerlilik kullanılmıştır

Güvenirlik: 

İç tutarlılık, belli bir durumu değerlendirdiği düşünülen maddelerin kendi içinde ne derecede eşit olduğunun, maddelerin istenildiği durumu değerlendirip değerlendirmediğinin belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Sıkça tercih edilen bir güvenirlik yöntemi olan iç tutarlılık, temel olarak, değerlendirme araçlarının, belirli bir hedefi yerine getirmek (bütünün oluşturulması) için birbirlerinden deneysel anlamda bağımsız parçalardan (örnek, ölçek maddeleri, test soruları) meydana geldiği ve bu parçaların bütünlük halinde, birbirine denk ağırlıkta olduğu varsayımıdır (104). Testin iç tutarlılığı için Cronbach’s alfa ve madde-toplam korelasyonları hesaplanmıştır.

Değerlendirme, 3 ana bileşenden oluşan 24 klinik madde içerir
1. Kooperasyon ve işitsel algılama gibi yutmanın oro-motor/duyusal önkoşul becerilerinin değerlendirilmesi. Bu maddeler hakkında bilgiler, yutmanın kranial sinir fonksiyonuna ilişkin temel verileri sağlar.
2. Bolusun hazırlanması, geçişi ve farengeal yanıtı içeren yutmanın fonksiyonel değerlendirilmesi
3. Diyet önerileri ve ileriye dönük yutma bütünlüğünü öngören risk değerlendirmesi

Derecelendirme: 
10‟lu likert tipinde olup yanıtlar 1=”Hiç katılmıyorum” ve 10=”Tamamen katılıyorum”‟u
İletişim: