Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toplu-Demirtaş , E. ve Tezer, E. (2013). Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 37-45.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Toplu Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Dört hafta ara ile yapılan test tekrar test yöntemi sonucunda güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır.

Tek boyutlu 7 madde
(7m): Gelecekte birlikte olacağınız kişileri aldatma olasılığınız ne kadardır?

Derecelendirme: 
7’li Likert (1 = Hiç olası değil’den 7 = Tümüyle olası)
İletişim: