Aktif Öğrenmeye Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, H. İ. & Aydede Yalçın, M. N. (2015). Assessment of scıence and technology teachers’ perceptıons towards actıve learnıng. Internatıonal Journal of Academıc Research, 7(3), 12-21. doi: 10.7813/2075-4124.2015/7-3/A.2

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Öztürk
Geçerlik: 

Ölçek 18 maddeden oluşan tek faktörlü bir ölçektir. Maddeler belirtke tablosu ile karşılaştırılarak belirtke tablosunda yer alan her bir açıklamaya ilişkin en az 1 madde bulunmasından dolayı ölçeğin hem kapsam hem de yapı olarak geçerli olacağına karar verilmiştir. 18 maddeden ve tek faktörden oluşan ölçeğin yük değerlerinin .49 ile .88 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Tek faktör için Cronbach Alpha katsayısı 0.96’dır. Ölçek toplam varyansın 58.22’sini karşılamaktadır.

AKTİF ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ

1.Öğrencilerime bilgilerini yapılandırmalarında rehberlik ederim.
2.Öğrencilerimi kendi öğrenme faaliyetlerine yönelik daha fazla sorumluluk almaya teşvik ederim.
3.Aktif öğrenme sürecinde öğrenciler, ön bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak yeni öğrenmelerini daha verimli gerçekleştirirler.
4.Aktif öğrenme, öğrencilerimin yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
5.Öğrencilerimi kendi yeteneklerini değerlendirmeye teşvik ederim.
6.Öğrencilerimi araştırmalar yapmaya ve bu yolla öğrenmeye yöneltirim.
7.Öğrencilerime, derste edindikleri kazanımlarını günlük yaşamlarında uygulama olanağı sağlarım.
8.Aktif öğrenme, öğrencilerin ön bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayamaz.
9.Öğrencilerimi, kendi zayıf noktalarını değerlendirmeye teşvik ederim.
10.Öğrencilerin sınıf ortamında ders konusuyla ilgili tartışmalarda bulunmaları, dersin kazanımlarını tam olarak edinebilmelerinde önemli bir rol oynar.
11.Aktif öğrenme ortamlarında öğrencilerimin birbirleriyle etkileşime geçerek çalışmaları ve iletişim kurmaları için fırsatlar sunarım.
12.Aktif öğrenme ortamlarında öğrenciler kendi öğrenme materyallerini kendileri oluştururlar.
13.Aktif öğrenme sınıflarında öğrenciler, ders konusuyla ilgili deneyimlerine dayalı görüşlerini rahatlıkla dile getirebilirler.
14.Aktif öğrenme sürecinde öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini kullanabilirler.
15.Gruplarla gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin tüm sınıfı kapsayan etkinliklerden faydalı olduğunu düşünüyorum.
16.Aktif öğrenme uygulamaları sürecinde harcadığım çaba geleneksel öğrenmeye harcadığım çabadan fazladır.
17.Aktif öğrenme uygulamalarının gerçekleştirildiği dersler eğlencelidir.
18.Aktif öğrenme uygulamaları ile ders kazanımlarını öğrencilerime iyi bir şekilde edindirdiğimi düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Her zaman – 5=Hiçbir zaman)
İletişim: