Aksiyonda Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dündar, S., Ekşi, H. ve Yıldız, A. (2008). Aksiyonda Değerler Ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 89-114.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini sınamaya yönelik KMO sonuçları ,828 olarak tespit edilmiş ve Bartlett Testi sonuçlarında Ki-kare değeri 7066,202 olarak p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılarak dört faktörlü 70 soru maddesi elde edilmiş, faktör yüklerinin .60 ile .87 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi işlemi sonucunda özdeğerleri 2’nin üzerinde belirlenen dört faktör, toplam varyansın % 31,155’ini açıklamıştır. Faktörlerin açıkladığı varyans miktarları sırasıyla birinci faktör için %10,319, ikinci faktör için %9,065, üçüncü faktör için %7,948, dördüncü faktör için % 3,822 olarak belirlenmiş
Aksiyonda Değerler Ölçeği’nde yer alan faktör grupları ile Schwardz Değerler Ölçeği’nde yer alan güç, başarı, hazcılık, uyarılma faktör grupları arasındaki ilişkiler pozitif ve istatistiksel olarak (p<.01; N=30) anlamlı bulunmuştur. Yardımseverlik ile başarı (.568; p<.01), hazcılık (.542; p<.01), uyarılma (.178; p<.01) alt boyutları arasında, saygı gösterme ile güç (.568; p<.01), hazcılık (.592; p<.01), uyarılma (.322; p<.01) arasında, özdenetim ile güç (.542; p<.01), başarı (.592; p<.01), uyarılma (.373; p<.01) arasında, özdeğerlendirme ile güç (.178; p<.01), başarı (.322; p<.01) ve hazcılık (.373; p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Aksiyonda Değerler Ölçeği özdenetim alt boyutu ile Schwardz Değerler Ölçeği özdenetim alt boyutu arasında birinin artıkça diğerinin azaldığını gösteren negatif yönde anlamlı (.-437; p<.05) bir ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Aksiyonda Değerler Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları.87 ile .53 (yardımseverlik ve özdeğerlendirme) arasında değişmektedir. Guttman değerleri .87 ile .55 (yardımseverlik, saygı gösterme ve özdeğerlendirme) arasında değişmiştir. Spearman Brown değerleri ise .87 ile .56 (yardımseverlik ve özdeğerlendirme) arasındadır. Ölçeğin toplam Alfa değeri .92, Guttman değeri .83, Spearman Brown değeri ise .83’tür.

4 alt boyut ve 70 madde
Yardımseverlik (28 m): Her zaman verdiğim sözü tutarım.
Saygı gösterme (21 m): Önemli bir konu ile ilgili insanların dikkatini çekmek beni heyecanlandırır.
Öz-denetim (17 m): Bir grubun üyesi olduğum zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.
Öz-değerlendirme (4 m): Düzenli bir biçimde egzersiz (spor) yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5= hiç katılmıyorum)
İletişim: