Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Arslan
Geçerlik: 

DFA sonucunda ölçeğin faktör yükleri Siyasi Okuryazarlık
boyutunda .71-80, Katılım boyutunda .35-.85, Protesto ve Sorumluluk boyutunda .37-.84 arasında değişmektedir. DFA çalışmalarında ki-kare (χ²), χ²/sd dışında en sık başvurulan uyum indeksleri GFI, CFI, NFI, RFI, AGFI, IFI ve RMSEA’dır. İlgili literatüre göre, oluşturan modelin uygunluğu için uyum indekslerinin GFI > .90, CFI > .95, NFI > .90, RFI > .90, AGFI > .85, IFI > .95, NNFI > .95 ve RMSEA < .08 şeklinde olması gerekir (Kline, 2011; Şimşek, 2007). Bu çalışmada elde edilen uyum indeksleri ise; RMSEA = .070, GFI = .90, CFI = .97, NFI =.95, RFI = .95, AGFI = .87, IFI = .97 ve NNFI = .96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 18 madde ve 3 faktörden oluşan ölçeğin yapı geçerliğinin sağladığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

AYÖYÖ’nin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,90 olarak bulunmuştur ki bu değer
literatürde mükemmel sınırlar içerisinde kabul edilmektedir (Nunnally, & Bernstein, 1994). Ölçeğin güvenilirliği, alt boyutları açısından test edildiğinde de oldukça yüksek puanlar ortaya çıkmıştır. 1. alt boyut (1.,2.,3. ve 4. maddeler) .84; 2. alt boyut (5., 6., 7., 8. ve 9. maddeler) .82 ve 3. alt boyut (10.,11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddeler) .86 olarak tespit edilmiştir.

1. Siyasette neler olup bittiğini anlayabiliyorum.
2.Siyasi konular hakkında kendi kendime düşünce
geliştirebiliyorum.
3. Dünyada ve Türkiye’de cereyan eden olayları rahatlıkla
yorumlayabilirim.
4. Siyasi partilerin genel düşüncelerini söyleyebilirim.

Derecelendirme: 
1: Hiç, 5: Tamamen
İletişim: