Akıllı Tahta Tutum Ölçeği-ATTÖ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şad, S.N. (2012). An Attitude Scale For Smart Board Use İn Education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58 (3), 900-907.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 

Şad (2012) tarafından geliştirilen beşli derecelendirmeli (Kesinlikle Katılıyorum-Kesinlikle Katılmıyorum) Likert tipi Akıllı Tahta Tutum Ölçeği [ATTÖ] 4.-8. sınıf öğrencilerinin derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek iki alt faktörden oluşmaktadır. Akıllı tahta kullanımına ilişkin olumsuz tutum ifadelerini içeren birinci faktördeki maddelerin (1, 4, 7, 8 ve 9.) faktör yükleri .821 ve .680 arasında; olumlu tutum ifadelerini içeren ikinci faktördeki maddelerinki ise (2, 3, 5, 6 ve 10.) .826 ve .682 arasında değişmektedir. Birinci ve ikinci faktörler toplam varyansın sırasıyla %30.986 ve %29.472’sini açıklamaktadır. Genel olarak ölçek, toplam varyansın % 60.457’sini açıklamaktadır. İki faktörlü yapıya ilişkin hesaplanan uyum iyiliği değerleri mükemmel ve kabuledilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur [p (X2 testi)= .26 (P); X2/sd = 37.81/33 = 1.15; RMSEA = .027; RMR = .063; SRMR = .040; GIF =.96; AGFI = .94; CFI = .99; NFI = .95; NNFI = .99].

Güvenirlik: 

Ölçekten elde edilen puanların güvenilirliğine ilişkin yapılan analizler sonucunda Cronbach Alpha içtutarlılık katsayısı 1.faktör için α= .816 ve 2. Faktör için α= .821; Guttman iki yarı güvenirlik katsayısı 1. Faktör için .811 ve 2. Faktör için .768 olarak bulunmuştur. Hesaplanan madde toplam korelasyonları .702 ve .547 arasında değişmektedir. Ayrıca test-tekrar test kararlılık katsayısı 1.faktör için r= .885 ve 2. Faktör için r= .883 olarak hesaplanmıştır.

Olumlu tutum (5 madde) = Akıllı tahtayla işlenen derslerden keyif alıyorum.
Olumsuz tutum (5 madde) = Öğretmenlerin dersi akıllı tahtada işlemesinden sıkıldım

Derecelendirme: 
Beşli derecelendirmeli Likert tipi maddeler= Kesinlikle Katılıyorum(5); Katılıyorum(4); Az katılıyorum(3); Katılmıyorum (2); Kesinlikle Katılmıyorum(1)
İletişim: