Akademisyenlerin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Erişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Battal, A. ve Kayaduman, H. (2021). Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1401-1416. Doi: 10.24315/tred.852047

Sorumlu Yazar: 
Ali Battal
Geçerlik: 

Ölçeğin, faktör yapısını ortaya çıkarmak amacıyla 265 gönüllü akademisyenden toplanan veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda orijinalden farklı olarak Stratejik ve Bilgisel Beceri olarak ayrışan iki boyutu tek faktör altında birleşmiş ve Beceri olarak isimlendirilmiştir. Beceri, öğretimsel kullanım, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olarak isimlendirilen yapılardan birer madde çeşitli nedenler ile çıkartılmış ve sonuçta toplam 25 maddeden oluşan 4 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktör yükü dağılımlarının .87 ile .44 arasında değiştiği, açıklanan toplam varyansın % 66.03 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca farklı bir çalışma grubundan oluşan 251 akademisyene uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir düzeyde uyum değerlerine ulaşılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeği oluşturan yapıların cronbach alpha güvenirlik analizi sonuçlarının ise .95 ile .75 arasında değiştiği görülmüştür.

Toplam 25 Madde
İnternet kullanmak, daha iyi kararlar almama yardımcı olacak bilgilere ulaşmamı sağlayabilir.
BİT kullanmayı, yöneticilerim benden bekledikleri için kullanmak isterim.
Çeşitli BİT araçlarını kullanarak hedeflerime ulaşma konusunda kendime güvenirim.
Öğrenciler ile iletişim kurmak için dijital teknolojileri kullanırım.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: