Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kırdök,O. (2004). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ölçeği geliştirme çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Kırdök
Geçerlik: 

İki faktörlü ölçeğin açıkladığı toplam varyans %32.44’tür. Birinci faktör %18.32’sini, ikinci faktör %14.22’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Olumlu Mükemmeliyetçilik alt ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .81, Olumsuz Mükemmeliyetçilik iç tutarlılık katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Madde toplam puan korelasyonları alt ölçekler için; Olumlu Mükemmeliyetçilik için .43 ile .55 arasında, Olumlu Mükemmeliyetçilik için .48 ile .55 arasında değişmektedir. Test tekrar test analizleri sonucu ilk alt ölçek için .75, ikinci alt ölçek için .78 olduğu görülmüştür.

Olumlu Mükemmeliyetçilik: Derslerime düzenli çalışırım.

Olumsuz Mükemmeliyetçilik: Zayıf yönlerimin başkalarınca fark edilmesi benim için utanç vericidir.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1-Bana Hiç Uygun Değil, 4- Bana Tamamıyla Uygun)
İletişim: