İkili İlişkilerde Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bugay, A., Kalkan, M.,ve Delevi, R. (2016). Turkish version of the Dyadic Almost Perfect Scale: Reliability and validity. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 24(3), 273-278.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Bugay
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçütle ilişkili geçerliliği DAPS ve MPS’nin Türkçe versiyonları arasındaki korelasyona göre hesaplandı. Pearson korelasyon katsayısı DAPS ve MPS skorları arasında anlamlı pozitif korelasyon gösterdi (r ¼ .50, p <.01), bu da yüksek DAPS skoru olan katılımcıların MPS’de daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu düşündürmekte.

Güvenirlik: 

DAPS’nin Türkçe versiyonu için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’ın a) hesaplandı.APS toplamı için Cronbach’ın a katsayısı ¼ .90, Tutarsızlık Alt Ölçeği 90 .90, Yüksek Standartlar Alt Ölçeği 87 .87 ve Sipariş Alt Ölçeği 88 .88 olup yeterli iç tutarlılığı gösterir.

3 alt boyut 26 madde
Tutarsızlık
Yüksek Standartlar
Sipariş

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: