Akademik Etik Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Sevim
Geçerlik: 

KMO değeri (0,843), çalışma grubu büyüklüğünün faktör analizi
için uygun olduğunu, Bartlett değerlerinin anlamlılığı da verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiklerini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değerinin 0,864, Spearman-Brown değerinin 0,849
ve Guttman değerinin 0,813 olduğu saptanmıştır.

5 alt boyut,50 madde

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Değerler (9 madde): Kendisine ulaşamadığım bir kaynağı alıntı yapılmış gibi kaynakçama koyabilirim.

Meslektaşa Yönelik Değerler (10 madde): Elde ettiğim bilgileri diğer araştırmacılarla paylaşırım.

Çalışılan Kuruma Yönelik Değerler (9 madde): Kurum projelerine teçhizat açısından eksikliklerimi tamamlamak için katılırım.

Topluma Yönelik Değerler (8 madde):Hizmet konusu yetki alanım dışında olsa bile bunu bir görev olarak üstlenirim.

Öğretim Sürecine Yönelik Değerler (14 madde): Öğrencilerin başarı durumlarını tarafsız bir şekilde değerlendiririm.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: