Ait Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Sorumlu Yazar: 
Kurtman Ersanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 22 madde
Meslek (9 m):
Arkadaş (7 m):
Aile (6 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: