Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuz-Güler, Ç. (2014). Öğretmen Adayları için Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 213-232. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428179

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Yavuz-Güler
Geçerlik: 

Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği 298 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünde
maddenin 5 katı olması kuralı göz önünde bulundurulmuştur (Yurdugül, 2005). Faktör analizi, tüm
veri yapıları için uygun olmayabilir. Verilerin, faktör analizi için uygunluğu KaiserMeyer-Olkin
(KMO) katsayısı ile değerlendirilir. Barlett küresellik testinin aldığı değer ve onun anlamlılığı ise;
değişkenlerin birbirleri ile korelasyon gösterip göstermediklerini değerlendirir. KMO değerinin
0.60’dan yüksek, Bartlett testinin ise anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu
gösterir (Büyüköztürk, 2004, 120). Verilerin ve örneklemin faktör analizi için uygun olup olmadığını
belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı hesaplanmıştır. Örneklem yeterliği için ise
Barlett Sphericity testi kullanılmıştır. KMO katsayısı .92, kabul edilebilir değer .50’nin üstünde mükemmel sonuç verdiğinden ve Barlett testi de anlamlı bulunduğundan (p.001) faktör analizi
için örneklemin büyüklüğünün yeterli ve veri dağılımının uygun olduğuna karar verilmiştir.Veri setinin faktör analizine uygun olduğuna yönelik bu kanıtlar toplandıktan sonra ölçekten
elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma için, Temel Bileşenler Faktör analizinde
Varimax tekniği kullanılmıştır. Ayrıca yığılma grafiğinin (scree plot) kırılma noktası da yapıyı
belirlemede dikkate alınmıştır. Sonuçlar değerlendirilirken özdeğeri (Eigenvalue) birin üzerinde
olan faktörler anlamlı kabul edilerek dikkate alınmıştır. Faktör yüklerinin incelenmesinde
minimum değer olarak 0.50 kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçek maddelerinin tamamına ait Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .75, testi yarılama yöntemiyle bulunan güvenirlik katsayısı ise .72’dir. Elde edilen sonuçlar Aile katılımına yönelik tutum ölçeği ile Öğretmenlerin Çok kültürlü Tutum
Ölçeği arasında .58 (p<0.01) düzeyinde istatistiksel olarak pozitif yönde orta düzey anlamlı bir ilişki
olduğunu göstermiştir.

2 alt boyut ve 25 madde
İşbirliğini Destekleyici Tutumlar (15 m): Okula katılımı sağlanan veliler eğitimi daha çok desteklemektedir.
İşbirliğini Engelleyici Tutumlar (10 m): Ailelerin okulla ilgili konulara karışmamaları gerekir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: