Toplumsal Değerleri Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bakaç, E. (2013). Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 303-309.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Örneklem grubundan gelen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısı ve Bartlett testi ile açıklanabilir. Hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,812’dir. Aynı veriler için hesaplanan Bartlett Küresellik Testi ise 3,260 olup 0,05 düzeyinde manidardır (X2276= 3,260). KMO katsayısının 0,81 çıkması örneklem büyüklüğünün çok iyi olduğunu ve Bartlett testi sonucunun ölçek maddeleri arasındaki korelasyonun varlığını ortaya koyması, elde edilen veri setinin açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe yönelik Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı ise 0,86 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: