Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çeçen, A. R. (2007). Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1199-1220.

Sorumlu Yazar: 
A. Rezan Çeçen
Geçerlik: 

madde-toplam puan korelasyonları incelendiğinde ise ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının .48 ile .65 arasında değiştiği ve p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, Guttman güvenirlik katsayısı .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak hesaplanmıştır. Her bir alt ölçek için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları sırasıyla aile bütünlüğü duygusu anlaşılabilirlik alt boyutu için .68, yönetilebilirlik alt boyutu için .71 ve anlamlılık boyutu için .58’dir. test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısının .85 olduğu gözlenmiştir.

3 alt boyut ve 12 madde
Anlaşılabilirlik (4 m):
Yönetilebilirlik (5 m):
Anlamlılık (3 m):

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: