Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çeçen, R. (2007). Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) kısa formunun Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1199-1220.

Sorumlu Yazar: 
A. Rezan Çeçen
Geçerlik: 

Maddelere ait faktör yükleri incelendiğinde ölçekte bulunan maddelerin faktör yüklerinin .49 ile .74 arasında değiştiği gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, Guttman güvenirlik katsayısı .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak hesaplanmıştır.

12 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1 ve 7 arasında değişen 7’li likert tipi
İletişim: