Aile Aidiyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507

Sorumlu Yazar: 
Aliye Mavili
Geçerlik: 

KMO örneklem uygunluk katsayısı 0,6 Bartlett Sphericity testi ki-kare değeri ise 16943,875 (p<0,001) hesaplanmış ve anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur.
Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği için “Algılanan Aile Desteği Ölçeği” ve “Ait Olma Ölçeği” kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ait iç tutarlık güvenilirliği Cronbach Alpha testine göre 0,94 olarak bulunmuştur. Kendilik aidiyeti alt boyutu için Cronbach Alpha 0,93, aile aidiyeti alt boyutu için 0,82’dir. Ölçek üç hafta ara ile iki kez uygulanmıştır. Bu iki uygulama arasında hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı 0,84 (p<0,01) olarak hesaplanmıştır.

2 alt boyut,17 madde

Kendilik Aidiyeti (12 m): Ailemin önemli bir parçasıyım.

Aile Aidiyeti (5 m): Ailemde kararları birlikte almalıyız.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Tamamen Katılmıyorum – 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: