Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunç-Süygün, E. (2019). Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerliği ve güvenilirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Emine TUNÇ SÜYGÜN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: