Adolesanların Beslenme Bilgilerini Saptama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yahya Özdoğan
Geçerlik: 

Bu çalışmada faktör analizi sonucu öz değeri 1‟in üzerinde olan 24 faktör bulunmuş,
ancak araştırmada bir faktörlü/boyutlu bir ölçme aracının hazırlanması amaçlandığından
yalnızca birinci boyuttaki maddeler alınmıştır. Bu nedenle faktör yükü 0.303‟ün altında
bulunan 25 madde çıkarılmış madde sayısı 45‟e indirilmiştir. Alınan sorular koyu olarak
işaretlenmiştir. Faktör analizi ile 45‟e indirilen soru sayısının ve bu soruların içeriğinin
“beslenme bilgisini” ölçmek için yeterli olup olmayacağını belirlemek için test,
beslenme alanında uzman 5 kişiye bir daha inceletilmiştir. Uzman görüşlerine göre 45
maddelik testin de kapsam geçerliğine sahip olduğu kabul edilmiştir

Güvenirlik: 

Kuder-Richardson (KR-20) ve Cronbach Alpha iç tutarlık
katsayısı ile test-tekrar test güvenirlik yöntemleri kullanılmıştır. Beslenme bilgi testinin faktör
yüklerinin 0.303-0.572 arasında değiştiği, KR-20‟nin 0.89 olduğu belirlenmiştir. İki boyuttan
oluşan yeme davranışı ölçeğinin sağlıklı yeme boyutunda faktör yükleri değerleri 0.254-0.567
arasında, sağlıksız yeme boyutunda 0.311-0.651 arasında değişmektedir. I. boyutta α değeri
0.89 iken II. boyutta 0.72 Cronbach Alpha olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: