Adolesanlarda E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşkun, S. ve Bebiş, H. (2015). Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gülhane Tıp Dergisi, 57 (4),378-384. http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832

Sorumlu Yazar: 
Hatice Bebiş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış, verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (0.75) ve Bartlett Küresellik Testi (204.5, p<0.001) ile değerlendirilmiştir. Ölçüt geçerliliğinin belirlenmesi için, hesaplanan korelasyon katsayısı 0.39, p<0.001 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada, e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0.78 bulunmuştur. Faktör analizi çalışmasında özdeğeri 1’i aşan, toplam varyansın %67.543’ünü açıklamakta ve faktör yükleri 0.59-0.86 arasında değişmektedir. Testtekrar test güvenirlik katsayısı 0.87 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin maddetoplam korelasyonları 0.43 ile 0.57 arasında değişmekte, yalnızca bir madde 0.24 olarak bulunmuştur. %27 ’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.

6 alt boyut ve 31 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: