Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türk, Ç., Karataş, H. ve Bektaş M. (2016). Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. J Pediat Res, 3(1), 35-40.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Karataş
Geçerlik: 

Güvenirlik çalışması için 27 maddelik ölçeğin madde-toplam puan
korelasyonları 0,19-0,62 arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu
saptanmıştır (p<0,001). Test-tekrar test güvenirlik katsayılarının 0,92-0,99
arasında ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,001).
Sonuç: Diyabet bakımında ebeveyn izlemi ölçeğinin sonuçları dikkate

Güvenirlik: 

Bu çalışmada DBEİÖ’nin iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa değeri
0,85’dir.

1. Çocuğunuzun kendine insülin yapmasını ne sıklıkla izliyorsunuz?
2. Çocuğunuzun diyabet bakımını tamamlayıp tamamlamadığını aile üyelerinize (örneğin, eş, önemli başka kişi, büyükanne/büyükbaba, büyük kardeşler) ne kadar sıklıkta sordunuz?
3. Çocuğunuz evinizin dışında (örneğin, bir restoranda, bir aile üyesinin evinde) yemek yediğinde, ne kadar sıklıkta yanındaydınız?

Derecelendirme: 
“en az haftada bir” “1” ve “günde birden daha fazla” “5”
İletişim: