Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, M. Ş. (2015). Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi Türkçe uyarlamasının geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Merve Şuay Aydın
Geçerlik: 

Çalışmamızda geçerlilik düzeyini geçerlik katsayısının hesaplanmasıyla belirledik. Geçerlilik katsayısı, ölçekten elde edilen ve ölçeğin kullanış amacına göre belirlenen kriter ya da kriterler grubu arasındaki iliŞki katsayısıdır, bu katsayı -1.00 ile +1.00 arasında değerler alır. ilişki katsayısının +1‘e yaklaşması ölçeğin amaca hizmetinin arttığının göstergesi olarak kabul edildi (71) .

Güvenirlik: 

İç tutarlılık için alpha güvenilirlik katsayısı kullanıldı. 0,0 ile 0,40 güvenilir değil; 0,40 ile 0,60 arası düşük güvenilir; 0,60 ile 0,80 oldukça güvenilir ve 0,80 ile 1,00 arası yüksek güvenilir olarak referans alındı

Derecelendirme: 
1=”neredeyse her zaman” 5= “neredeyse hiç”