Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 373-391.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Konaklı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 21 madde
Risk Alma (7 m): Risk almadan başarılı olunmaz.
Özgüven (8 m): Mesleki bilgi ve beceri açısından kendime güvenirim.
Kişisel Yaratıcılık (6 m): Bir işi yapmaya başlamadan önce bu işten etkilenecek kişilerin görüşlerini alırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: