Adaletli Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Melek Erken
Geçerlik: 

Faktör Analizi yapılmıştır. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerleri 0,555-0,763 arasında değişmektedir. İkinci faktörde bulunan maddelerin yük değerleri 0,533-0,674 arasında değişmektedir. Adaletli Davranış Ölçeği’nin birinci faktörünün ölçeğe ilişkin toplam varyansın yüzde 30,639’unu, ikinci, faktörün ise toplam varyansın yüzde 11, 967’sini açıkladığı görülmektedir. Đki faktörün açıkladığı toplam varyans ise 42,606’dır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Adaletli Davranış Ölçeği’nin birinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,809, ikinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,562 olarak bulunmuştur. Adaletli Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,772’dir.

Ölçek 13 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Bencil Davranmama (8 madde)
Annem, ben ve kardeşim için pastayı bölerken anneme bana daha büyük pay vermesini söylerim (1. madde)
Başkalarının Haklarını Gözetme (5 madde)
Arkadaşım hakkında karar vermeden önce onu dinlerim (6. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)