Adalet Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, AEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. Adalet Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,7327’dir.

Ölçekte toplam 9 madde bulunmaktadır. Bazıları şunlardır:
-Bir yiyeceği paylaşmam gerektiğinde büyük olan
payı ben alırım.
-Sevmediğim bir kişi başarılı olduğunda onu takdir
ederim

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman – 4=çoğu zaman