Açık Agresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutlu, L. (2003). Açık Agresyon Ölçeği’nin (The Overt Aggression Scale) Türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması(Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi (Cronbach Alfa), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ölçeğin her bir maddesinin kendi alt boyutu içinde iç tutarlılığının olduğu ve ölçeğin cronbach alfa katsayısının da her iki uygulayıcıda 0.76 olduğu belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
PDF: