A Tipi Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Durak Batıgün
Geçerlik: 

A-Tipi Kişilik Ölçeği’nden alınan toplam puanlar ile Stres Belirtileri,
Strese Yatkınlık ve Stresle Başaçıkma Ölçekleri
arasındaki korelasyon katsayıları, I. örneklem için
r= -.05 (p> .05) ile r = -.29 (p‹ .001) arasında, II. örneklem için r= .44 (p‹ .01) ile r = -.07 (p> .05)
arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı, I. örneklem için .86 (N=426),
II. örneklem için .90 (N=94) dır.

4 alt boyut ve 25 madde
İşe Verilen Önem (12 m): Bir başka insanı beklerken bile kendi sorunlarınızla uğraşmak
Sosyal Etkinliklerden Uzaklaşma (3 m): Tatillerinizi işlerinizi yetiştirmek amacıyla kullanmak
Hıza Verilen Önem (6 m): Başarılarınızı hızlı çalışma yeteneğinize atfetmek
Zamanlamaya verilen önem (3 m): Yavaş çalışan birini görünce rahatsız olmak

Derecelendirme: 
1-5 arası puanlanan Likert tipi derecelendirme
İletişim: