6-8. Sınıflar Problem Çözme Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Sorumlu Yazar: 
İlknur ÖZPINAR
Geçerlik: 

Faktör analizinin ilk sonuçları, ölçeğin özdeğeri (eigen value) 1.00’in üzerinde olan üç bileşeni olduğunu göstermiştir. Çizgi grafiğine göre yüksek ivmeli, hızlı düşüşlerin görüldüğü eğim önemli sayıda faktör sayısına işaret etmektedir. Özdeğere ait çizgi grafiğinde, iki nokta arasındaki her bir aralık bir faktör anlamına gelmektedir. Bu grafikte grafik eğrisinin hızlı bir düşüş gösterdiği nokta dördüncü noktadır. Bu noktadan sonra eğim bir plato yapmaktadır. Nitekim dördüncü noktadan sonraki faktörlerin varyansa yaptıkları katkı hem küçük hem de yaklaşık olarak aynıdır.

Güvenirlik: 

Problem Çözme Becerisi Ölçeğinin (PÇBÖ) 347 öğretmen ile yapılan uygulaması sonucunda ise üç boyutlu 18 maddelik formunun toplamda Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0.875, birinci alt faktörde (4 madde) 0.642, ikinci alt faktörde (6 madde) 0.780 ve üçüncü alt faktörde 0.812 (8 madde) ’dir.

3 alt boyut ve 18 madde
Anlama(4m):Problemde neyi bulması gerektiğini anlar.
Uyarlama(6m):Problemde verilenlerden yararlanarak kullanabileceği şekil, tablo, grafik vb. hazırlar
Değerlendirme(8m):Benzer problemlerin çözümüne yönelik genelleme yapar

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= zayıf – 4= çok iyi)
İletişim: