6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Sorumlu Yazar: 
İlknur ÖZPINAR
Geçerlik: 

İBÖ’nün faktör yapısını belirlemek için temel bileşenler faktör analizi yapılmıştır. Temel bileşenler faktör analizi için bazı varsayımların test edilmesi gereklidir. Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla örneklem yeterliliğinin saptanmasını belirleyen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile korelasyon matrisinde değişkenlerin en azından bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu olasılığını test eden Barlett Sphericity testi incelenmiştir (Kalaycı, 2010). KMO=0.895; Barlett Sphericity testi χ2=1.962 sd=105 (p<.001) olarak bulunmuştur. Faktör analizinde varimax dik döndürme işlemine başvurulmuştur. Toplam faktör sayısına karar verme sürecinde özdeğer, toplam varyansa katkı yüzdesi ve çizgi grafiği (scree plot) en sık kullanılan ölçütlerdir.Faktör analizinin ilk sonuçları, ölçeğin özdeğeri (eigen value) 1.00’in üzerinde olan üç bileşeni olduğunu göstermiştir. Özdeğerlerin çizgi grafiği (scree plot) incelendiğinde de en belirgin kırılmanın üçüncü faktörde olduğu gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Üç faktörlü bir yapıyla sonuçlanan faktör analizi ile güvenirlik analizlerinden elde edilen; faktörler, faktör yükleri, aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri, ortak varyans değerleri (h2),
madde ayırt edicilik değerleri (t), madde–toplam puan korelasyon değerleri (r), özdeğerleri, faktörlerin açıkladıkları varyans yüzdeleri ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 15 madde
Okuma ve Dinleme(3m):Şekil, sayı ve sembolleri doğru şekilde okur
Konuşma ve Yazma(6m):Matematikteki kısaltma, sembol ve terimlerin anlamlarını ifade eder.
Matematik Dilini Etkili Kullanma (6m):Matematiksel dili günlük hayata ait durumlarda uygun ve etkili bir biçimde kullanır

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=zayıf – 4= çok iyi)
İletişim: