5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balat, G. U., Bilgin, H. ve Özdemir, A. A. (2012). 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 480-490.

Sorumlu Yazar: 
Gülden Uyanık Balat
Geçerlik: 

5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçeği faktör analizi için ölçek maddeleri temel bileşenler analizi yöntemi (principal component analysis) kullanılmıştır. Aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasında maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerinin .45 ve üstü olması, maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine sahip olması, iki faktörde yüksek yük değerine sahipse bu değerler arasındaki farkın en az .10 olması, maddelerin birlikte açıkladıkları varyans miktarının yüksek olması koşulları temel alınmıştır (Büyüköztürk, 2005). Yapılan faktör analizi sonucunda bu koşulları karşılamayan 23 madde ölçekten çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeği’nin güvenirlik çalışması kapsamında düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ve üst %27, alt %27 puanları arasındaki ilişkisiz t testi ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Ölçeğin test – tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla 30 veri üzerinden Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı formülü kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Bu yolla elde edilen güvenirlik katsayısı r = .85 (p<0.01) olarak bulunmuştur. Ayrıca üst %27 ile alt %27’lik grupların puanları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları tüm maddeler için anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bu bulgular “5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçeğinin içerdiği her maddenin çocukların öğrenme stillerini ayırt etme niteliği taşıdığı şeklinde yorumlanabilir.

27 madde ve 3 alt boyut
Görsel öğrenme stili(13)
İşitsel öğrenme stili(9)
Kinestetik öğrenme stili(5)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)