Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Kazanımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M. N. ve Kılınç, H. H. (2013). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi Dersi kazanımları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 8 (12), 555-568.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir.Yapılan faktör analizi sonucunda 38 maddeden oluşan üç faktörlü bir ölçek geliştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Faktörlerin Cronbachalpha güvenirlik katsayıları sırasıyla α:.96, α:.97 ve α:.94 olarak hesaplanmıştır. Tüm ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri .98, Spearman- Brown korelasyon katsayısı .94, Guttmansplit-half değeri .95 olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert