Zorbalık Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dölek, N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve bir önleyici program modeli (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nevin Dölek
Geçerlik: 

Ölçeğin test-tekrar güvenirliğini tespit etmek için 24 öğrenciye 2 hafta arayla tekrar uygulanmış ve iki uygulama arasında ilişkiler alt boyutlar düzeyinde Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.Bu analize göre ölçeğin Duysusal Paylasışım Eksiliği Üzmek ve Güçlü Olmak , alt boyutlarında bireylerin devamlılık gösteren zorbalık eğilimlerini ortaya koymakta güvenilir olmadığını diğer boyutlarla ölçeğin toplamında güvenilir olduğu görülmüştür

Güvenirlik: 

Belirlen faktör yapısına göre her boyut kendi içinde kapsadığı önermelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını belirlemek amacıyla item-total korelasyon katsayısı item-remainder korelasyon katsayısı ve Cronbach Alpha katsaysı hesaplanmıştır.

25 madde 6 boyut

19.Kendimden güçsüz birisine bağırmak beni rahatlatır.
21 .Kendimizi kötü hissettiğimizde bunun acısını başkasından çıkarmak normaldir
22.Kendinden güçsüz kişilere gücünü göstermek gerekir.

Derecelendirme: 
4’li Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)