Zindeleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Serin, E., Önder, E., Şenol, A. D. ve Erdeniz, B. (2018). Zindeleşme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 21(41), 99-113.

Sorumlu Yazar: 
Burak Erdeniz
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yükleri incelendiğinde; psiko-davranışsal ve fizyolojik yenilenme ile ilgili maddelerin faktör yükleri sırasıyla ortalama .88 ve .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğinn ekolojik geçerlik çalışması da yapılmıştır. Su ve bitki örtüsü kategorileri olarak iki faktörlü bir yapı olduğu ve toplam varyansı sırasıyla %81 ve %86’sını açıkladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini saptamak amacıyla yapılan iç geçerlik iki boyut için .94 ve.86 değeri bulunmuştur. Ekolojik geçerlilik çalışmasında güvenirliğe bakıldığında psiko-davranışsal ve fizyolojik zindeleşme boyutlarının su (.92 ve .75) ve
bitki örtüsü (.96 ve .85) doğa kategorileri için güvenilir olduğu bulunmuştur.

Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır:
-Görmüş olduğunuz sahnede olduğunuzu hayal edin. Duygusal tepkinizi nasıl tanımlarsınız?
Memnuniyetsiz Memnun
(çok) 1____2____3____4____5____6____7____8____9 (çok)

Derecelendirme: 
Ölçeğin her bir maddedi 1’den 9’a kadar artan/çoğalan şeklinde oluşturulmuştur.
İletişim: