Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, E. L., & Esentürk, O. K. (2015). Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği (zebseyfö) geliştirme çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 19-36.

Sorumlu Yazar: 
Ekrem Levent İlhan
Geçerlik: 

Modele yönelik uyum indeksleri ele alındığında, χ2/sd değerinin 2.6 olduğu görülmektedir. RMSEA değeri 0.8 olarak bulunmuştur. Diğer uyum indeksleri ise, NFI: 0.99, CFI: 0.99, AGFI; 0.83 ve GFI; 0.86 olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.989 dur.

Toplamda 47 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: