Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, E. L., Esentürk, O. K., & Yarımkaya, E. (2016). Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(1), 1141-1160. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3656

Sorumlu Yazar: 
Ekrem Levent İlhan
Geçerlik: 

Uyum indeksi değerleri,χ2/sd=2.68, GFI=0.91, AGFI=0.85, CFI=0.91, NFI=.92, IFI=.91, RMSEA=0.73, PNFI=.79 ve PGFI=0.69 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçme aracının Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, ölçeğin genelinde 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin“Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum” (SEYOT) alt boyutunda 0.971, “Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum” (SEİOT) alt boyutunda ise, 0.822 tespit edilmiştir.

2 alt boyut ve toplamda 38 madde vardır.
Olumlu tutum: “Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine ilişkin kitap, gazete ve dergi okurum.”
Olumsuz tutum: “Sportif etkinlikler, zihinsel engelli bireylerin kendine güvenini azaltır.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: