Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, N. ve Tüzel, E. (2016). Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’nin geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000148377

Sorumlu Yazar: 
Nail Yıldırım
Geçerlik: 

Ölçek geliştirme sürecinde, katılımcıların her bir maddeye verdikleri yanıtlar arasında belirli bir düzen olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak üzere SPSS 11.5 paket programı ile açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sürecinde, öncelikle temel bileşenler analizi yapılarak kaç faktörlük yapıların belirlenen ölçek için açıklayıcı olduğuna karar verilmiştir. Ardından varimax döndürme işlemi ile faktörlerin hangi değişkenlerden oluştuğu belirlenmiştir. Son olarak ise elde edilen faktörler yüklerine göre değerlendirilmiş ve adlandırılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, birinci faktör için .9007, ikinci faktör için .7915, üçüncü faktör için .8598, dördüncü faktör için .8047, beşinci faktör için .6083 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan tüm faktörler bir arada değerlendirildiğinde ise, ölçeğin tümü için geçerli Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise .8984 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir.

5 alt boyut ve 23 madde
Öğretmen ve Destek Personelini Tanıma (8 m): Öğretmenlerin özel hayatlarını biliyorum.
Dezavantajlı ve Üstün Yetenekli Öğrencileri Tanıma (5 m): Öksüz/yetim öğrencileri tanıyorum.
Öğrenci ve Veliyi Sosyo-ekonomik Yönden Tanıma (4 m): Öğrenci velilerinin eğitim durumlarını biliyorum.
Sportif Faaliyetler ve Güzel Sanatlarda Yetenekli Öğrencileri Tanıma (3 m): Spor yeteneği üst düzey öğrencileri tanıyorum.
Öğretmen ve Öğrencilerin Diğer Özelliklerini Tanıma (3 m): Yardıma muhtaç öğrencileri tanıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: