Yönetici Etik Davranışına Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sökmen, A. (2003). Yönetici etik davranış ve eğitiminin sınır birim işgörenleri tarafından değerlendirilmesi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde ampirik bir uygulama (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Alptekin Sökmen
Geçerlik: 

Ölçekten anlamlı sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı yapabilmek amacıyla ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, frekans ve dağılım testlerinin yanı sıra uygulanan ki-kare testleri yardımıyla, işgörenlerin demografik özellikleri ile ifadeler arasındaki ilişkiler de incelenmiştir.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: