Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çınar, S. , Aslan, F. ve Kurtoğlu, T. (2011).Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 15(2), 61-66.

Sorumlu Yazar: 
Sezgi Çınar
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışması kapsam/içerik geçerliği için Kendall W Analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması ölçek iç tutarlılığı için Cronbach’s alfa katsayısı ve Spearman-Brown katsayısı, madde toplam puan analizi için Pearson korelasyon analizi kullanıldı.Cronbach alfa güvenirlik katsayısı Grup 1 için 0,87, Grup 2 için 0,90 bulundu. Sonra Spearman Brown katsayısı yardımıyla testin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı hesaplandı. Spearman Brown katsayısı 0,91 olup yüksek güvenirliğe sahiptir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı olan Cronbach alfa değeri 0,94 olup yüksek güvenirliğe sahiptir.

Derecelendirme: 
4’lü likert tipi “Hiç etkilemez (1), çok az etkiler (2), sıklıkla etkiler (3), çok fazla etkiler (4)”
İletişim: