Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Siyez, D.M., Esen, E., Seymenler, S. ve Öztürk, B. (2017). Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.83-84). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Diğdem Müge Siyez
Geçerlik: 

BYİHÖ’nün yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açımlayıcı Faktör
Analizi (AFA) sonucunda toplam varyansın %34,83’ünü açıklayan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir.AFA sonucu elde edilen faktör yapısını doğrulamak için 250 lisans öğrencisinden (150 kadın, 100 erkek) daha veri toplanarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonucunda da tek faktörlü yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında ise Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış .81 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: