Yaşam Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Sancar, D. (2018). A convenient measure for psychoeducational effectiveness studies: the Psychometric properties of Life Effectiveness Questionnaire [Psikoeğitim etkililiği incelemeleri için elverişli bir araç: Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin psikometrik özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 488-491). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Sorumlu Yazar: 
Çınar Kaya
Geçerlik: 

Ölçeğin tek boyutlu yapısının elde edilen verilerle ne derece uyumlu olduğunu belirlemek için AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı.Uyum geçerliği için yapılan incelemede: zaman yönetimi puanları ile algılanan zaman yönetimi yeterliği arasında .72; sosyal yetkinlik puanları ile PERMA olumlu ilişkiler boyutu arasında .50; başarı motivasyonu puanları ile PERMA başarılar boyutu ve genel not ortalaması arasında sırasıyla .55 ve
.41; iş/görev liderliği puanları ile algılanan liderlik becerisi yeterliği arasında .41; etkin inisiyatif puanları ile PERMA bağlanma boyutu arasında .47; öz güven puanları ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği skorları arasında -.59 düzeyinde anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştu.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği ise iç tutarlılık analizi yöntemiyle incelendi.Mevcut çalışmada alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları zaman yönetimi, sosyal yetkinlik, başarı motivasyonu, zihinsel esneklik, iş/görev liderliği, duygusal kontrol, etkin inisiyatif, öz güven alt ölçekleri için sırasıyla .85, .83, .86, .74, .84, .89, .79 ve .86 olarak hesaplandı.

8 alt boyut 24 madde
Zaman Yönetimi ( 3 m ) :Zamanımı verimli bir şekilde planlar ve kullanırım.
Sosyal Yetkinlik ( 3 m ) :Sosyal durumlarda başarılıyımdır.
Başarı Motivasyonu ( 3 m ) :Bir proje üzerinde çalışırken ayrıntıları doğru yakalamak için elimden geleni yaparım.
Zihinsel Esneklik ( 3 m ) :Daha iyi bir fikir olduğunda, düşünce ve fikirlerimi kolaylıkla değiştiririm.
İş/Görev Dağılımı ( 3 m ) :İnsanların benim için iş/görev yapmasını sağlayabilirim.
Duygusal Kontrol ( 3 m ) :Stresli durumlarda sakin kalabilirim.
Etkin İnisiyatif ( 3 m ) :Kendimi meşgul etmekten ve ilgilendiğim şeylere aktif bir şekilde dahil olmaktan hoşlanırım.
Öz güven ( 3 m ) :Bir şeye kendimi verdiğimde başaracağımdan eminim

Derecelendirme: 
8’li Likert (1=Bana Uygun Değil, 8 =Bana Uygun )
İletişim: