Yaşam Boyu Panik Agorafobi Spektrum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunçel, B. E. (2002). Yaşam Boyu Panik Agorafobi Spektrum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Tıpta uzmanlık). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Elif Tuncel
Geçerlik: 

PASÖ -YB’nin ölçeğinin alt alanları ile toplam puanda oldukça iyi düzeyde korelasyon gösterdipi saptandı.

Güvenirlik: 

PASÖ -YB’nin Cronabch Alpha değeri 0.82 olarak saptanmıştır.Ölçeğin itemleri arasında iç tutarlılığı yüksektirStres duyarlılığı hariç herhangi bir alanın çıkarılması Cronbach Alpha’yı küçültmektedir.

PASÖ -YB’nin test-tekrar güvenirliği 0.88 olup öz bildirim nitelikli ve pek çok sayıda soru içeren bir ölçek için oldukça yüksek bir korelasyon gösterdiği söylenebilir

8 alt boyut 114 madde

4.Ayrılma korkusu nedeniyle okula ya da işe gitme korkunuz oldu mu?
6.Hiç yanınızda biri olmaksızın uyumakta ya da evden uzak bir yerde gece kalmakta zorlandınız mı?

Derecelendirme: 
Evet -Hayır Testi