Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ)’nin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Sorumlu Yazar: 
Duygu Gür-Erdoğan
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (χ2<0.08, RMSEA=0.07, RMR=0.02, GFI=0.93, AGFI=0.90, NFI=0.93, NNFI=0.93, CFI=0.94).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach-alfa katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur.

17 madde 2 alt boyut
Öğrenmeye İsteklilik
Gelişime Açıklık

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: