Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yelkin Diker Coşkun
Geçerlik: 

Bu çalışmada KMO değeri .89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç verilerin faktör analizi için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin faktör analizi için Varimaks rotasyonu ile Temel Bileşenler Analizi yöntemi kullanılarak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 74 maddesinin öz değeri 12’den büyük olan dört temel alt boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans % 19,26’dır.

Güvenirlik: 

Nihai ölçeği oluşturan 27 maddelik ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç nihai ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir

Ölçek 27 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon (6 madde)
Sebat (6 madde)
Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk (6 madde)
Merak Yoksunluğu (9 madde)

Derecelendirme: 
6’lı likert (1=çok uyuyor – 6=hiç uymuyor)
İletişim: