Yaratıcılığı Destekleyen Öğretmen İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dikici, A. (2013). The adaptation of Creativity Fostering Primary Teachers Index Scale into Turkish. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 318-323.

Sorumlu Yazar: 
Ayhan DİKİCİ
Geçerlik: 

KMO= .925 bulunmuştur. a Barlett test değeri 990 serbestlik derecesi ile (Barlett Test of Sphericity) 6230.061 ve p değeri .000 bulunmuştur. Varimax dik döndürme sonrası faktör yük değerleri .392 ile .779 arasında değerler almıştır.

Güvenirlik: 

Alt boyutlarda en düşük Alpha katsayısı .57, ölçeğin tamamından elde edilen Alpha katsayısı .94 bulunmuştur.

9 alt boyut 33 madde
Bağımsızlık (2 m)
Bütünleştirme (4 m)
Güdüleme (3 m)
Yargılama (4 m)
Esneklik (4 m)
Değerlendirme (3 m)
Sorgulama (4 m)
Fırsat verme (4 m)
Hayal kırıklığı (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: