Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, B. ve Saylan, M. (2019). Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.168-195). Nevşehir, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Gülbahar
Geçerlik: 

Öğretmenlerin yaratıcı drama yönteminin etkisine ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmaya yönelik iki faktörlü 28 maddelik açıklayıcı faktör analizi yapılarak tanımlanan yapısının asıl uygulamada yer alan 207 Türkçe öğretmeninden toplanan veriler üzerinden doğrulanıp doğrulanmadığı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Kurulan DFA modeli incelendiğinde 2 faktörlü 28 maddelik yapıda maddelerin faktörle olan uyumlarını ortaya çıkaran t istatistiklerine bakıldığında p<0,05’e göre anlamlı olduğu yani her bir faktörün altında yer alan maddenin uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Birinci faktör olan “öğretmen ve öğretme/öğrenme sürecine etkisine ilişkin tutum” faktörüne ait güvenirlik katsayısı 0,90, ikinci faktör olan “Öğrencilere Etkisine İlişkin Tutum” alt faktörüne ait güvenirlik katsayısı 0,95 ve ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 28 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Öğretmen ve öğretme/öğrenme sürecine etkisine ilişkin tutum (12m)
Öğrencilere Etkisine İlişkin Tutum (16m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: