Yaratıcı Drama Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama (Okulöncesinde Drama ve İlköğretimde Drama) Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 7-16.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Adıgüzel
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için Faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı .90 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: